Arganera Üye Kayıt

Kayıt Bilgileriniz
E-Posta Adresi
[ * ]
Şifre
[ * ]
Kişisel / İletişim Bilgileriniz
Ad Soyad
[ * ]
İlçe / İl
[ * ]
Açık Adres
[ * ]
Telefon Numarası
Cep Telefonu Numarası
[ * ]
 
Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

MADDE 1-TARAFLAR:

 İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);

 

Koru Mah. Ihlamur Caddesi 83/27 Çankaya / ANKARA   adresinde mukim  DAMLACI KOZMETİK  (Kısaca “www.arganera.com.tr” olarak anılacaktır.)

 

ile 

 

Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:

İşbu Sözleme, üyenin www.arganera.com.tr  tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

 

MADDE 3 – TANIMLAR:

 Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

 

Buna göre;

 Üye: www.arganera.com.tr iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş www.arganera.com.tr aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

 

 E-Posta Adresi:Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

  

Şifre:Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, www.arganera.com.tr  tarafından www.arganera.com.tr üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6  ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

  

Üye Hesabı:Üyelerin  www.arganera.com.tr  nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

  

Ürün/Hizmet:www.arganera.com.tr tarafından işletilen www.arganera.com.tr üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,

 

Ürün/Hizmet Bedeli:www.arganera.com.tr üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,

  

Kullanıcı:Üye olup olmadığını bakılmaksızın, www.arganera.com.tr  adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

  

Kredi Kartı/Banka Kartı:Üyelerin, www.arganera.com.tr adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

  

Hizmet Kanalları:Seçimi münhasıran www.arganera.com.tr’ye ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (www.arganera.com.tr) altyapı platformu ve benzerlerini,

 

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran www.arganera.com.tr  yetkisinde bulunan, üye ve/veya kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

  

Sipariş Onayı:www.arganera.com.tr üzerinden verdikleri siparişin teyidi amacıyla üyelerin www.arganera.com.tr  bünyesinde kayıtlı e-posta adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,

 

Hesabım Menüsü: www.arganera.com.tr üzerinden erişilen, üyelerin www.arganera.com.tr  bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

 

SMS:Kısa Mesaj Servisini,

 

 Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri  www.arganera.com.tr'nin ilgili bölümünü  ifade etmektedir. İşbu sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

 

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

 4.1 Üyelik Başvurusu

 4.1.1 www.arganera.com.tr   üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle www.arganera.com.tr’ye üyelik başvurusu yapan herkes, işbu sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. www.arganera.com.tr  özel bir kulüp olup  www.arganera.com.tr, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

  

4.1.2Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda üye, www.arganera.com.tr  üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle www.arganera.com.tr’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. www.arganera.com.tr’nin, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

  

4.1.3Üyelik, www.arganera.com.tr’nin inisiyatifinde olmak kaydıyla, hizmet kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  

4.1.4Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra www.arganera.com.tr   tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini www.arganera.com.tr  adresinden veya müşteri hizmetlerine başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

  

4.1.5.Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, üyelik sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler www.arganera.com.tr  adresine ilk girişinde üyenin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan üyenin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.2 Üyelik Başlangıcı

www.arganera.com.tr tarafından üyeliği başlatılan kullanıcıya, bildirdiği e-posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte www.arganera.com.tr  hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

 

 4.3 Üye Hesabının Kullanılması

 4.3.1. Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir. Üye hesabı sadece iş bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, www.arganera.com.tr  tarafından sunulan hizmetleri ve/veya üye hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.

 

4.3.2.www.arganera.com.tr bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği üyenin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar www.arganera.com.tr  tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

 

4.4  E-posta adresi ve şifre

4.4.www.arganera.com.tr, üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderir. Üye, www.arganera.com.tr  tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda www.arganera.com.tr’nin  herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  

4.4.2Üye tarafından kullanılacak olan e-posta adresi ve şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk üyeye aittir. Üye, e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.4.3Üyeye ait e-posta adresi ve/veya şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle www.arganera.com.tr ’nin herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan dolayı herhangi bir ödeme yapması halinde www.arganera.com.tr’ninuğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi üyeye rücu etme hakkına sahiptir www.arganera.com.tr bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

  

4.4.4Üye, dilediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye, şifre değişikliği için gerekli işlemleri www.arganera.com.tr adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde müşteri hizmetlerini arayarak veya www.arganera.com.tr  adresindeki yönlendirmeleri takip ederek şifresini alabilir.

  

4.4.5www.arganera.com.tr’a  bildirilen e-posta adresi değiştirilemez, www.arganera.com.tr  ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, üyeden e-posta adresini değiştirmesini talep edebileceği gibi şifreyi de değiştirebilir. Üye, e-posta adresini değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde www.arganera.com.tr, değişikliği üyeye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye www.arganera.com.tr  tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler

4.5.1Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında üyeden kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üyenin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki üyeye ait kişisel bilgiler üye tarafından değiştirilebilir; bunun için üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

 

 4.5.2 Üye; vermiş olduğu ve www.arganera.com.tr veri tabanında saklı tutulan iş bu sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.) siparişlerin ve üye hareketlerinin, www.arganera.com.tr  tarafından istatistiksel raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.arganera.com.tr   bu bilgileri üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  

4.5.3Üye, www.arganera.com.tr’ a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, www.arganera.com.tr’nin  yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, müşteri hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının www.arganera.com.tr  tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

  

4.5.4Üye, işbu sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek www.arganera.com.tr  gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 

4.6     Üyeliğin Sonlanması

4.6.1 www.arganera.com.tr’nin, üye hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde üye hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin www.arganera.com.tr  tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 

4.6.2www.arganera.com.tr, gerekli gördüğü takdirde, üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri  www.arganera.com.tr' un belirleyeceği zaman diliminde www.arganera.com.tr  veri tabanında saklanmaya devam eder.

 

4.6.3Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, www.arganera.com.tr  adresine üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir.  Ayrıca üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini www.arganera.com.tr  müşteri hizmetlerine ileterek üye hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu yöndeki talebini www.arganera.com.tr’ye iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin www.arganera.com.tr  tarafından tamamladığı anda sona erer. www.arganera.com.tr üyeliği sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini müşteri hizmetlerine başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.

  

4.6.4  Üye hesabının kapatılması halinde; www.arganera.com.tr’den herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

5.1Üye, www.arganera.com.tr  üzerinden sunulmuş olan ürün/hizmet için, o ürüne/hizmete özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. www.arganera.com.tr, web sitesinde yer verdiği ürün veya hizmetlerde nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. ürün’e/hizmet’e ilişkin sipariş www.arganera.com.tr  üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde üyenin kayıtlı e-posta adresine e-posta, cep telefonuna SMS ile sipariş onayı gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da üyenin bilgisine sunulacaktır.

 

 5.2 Hizmet sunumlarında www.arganera.com.tr hizmeti sağlayanın tanıtımlarının yapıldığı ve rezervasyon kodlarının sağlandığı mecra konumundadır. Bu itibarla söz konusu Hizmet’e ilişkin sorumluluğu www.arganera.com.tr  internet sitesinde kampanyaları toplamak, yayımlamak ve kampanyaların üyeleri bilgisine sunmak ve ücret tahsiline aracılıkla sınırlıdır. www.arganera.com.tr hizmet sunumlarında 4077 sayılı Yasa uyarınca “sağlayıcı” sıfatını haiz olmadığı gibi, aynı mevzuat kapsamında hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

   

5.3 Üye, sipariş ettiği ürün/hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve www.arganera.com.tr’ye bildirdiği kredi kartından/banka kartından tahsil edileceğini, uygun görülmesi durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder.

 

 5.4  Üye, üye hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile üyenin ve www.arganera.com.tr’nin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk üyeye aittir. Üye,  hatalı işlem yapması halinde www.arganera.com.tr'nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  

5.5 www.arganera.com.tr; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, üyenin bu hatalı aktarımı www.arganera.com.tr  Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da re’sen, iptal ederek, ilgili üye hesabını/hesaplarını üyenin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.

 

 5.6 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. www.arganera.com.tr  böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.

  

5.7www.arganera.com.tr, www.arganera.com.tr  adresinde veya bu adres üzerinden verilen hizmetlere ilişkin koşulları her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu hizmet kanallarına yenilerini ekleyebilir. www.arganera.com.tr, sunulan ürün veya hizmetin sezon ürünü veya sezon hizmeti olduğu taahhüdünde bulunmamaktadır.

  

5.8www.arganera.com.tr’ye üye olmak ücretsizdir, hizmet kanallarına bağlantı bedeli (internet, televizyon, cep telefonu (üyelik, wap/İnternet bağlantısı, üyenin göndereceği veya üyeye gönderilecek SMS ücreti vd.) vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise üyenin sorumluluğundadır.

  

5.9SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. www.arganera.com.tr  SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile www.arganera.com.tr'den, uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden www.arganera.com.tr  sorumlu değildir.

 

5.10 www.arganera.com.tr, müşteri hizmetlerinden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Ücret alınması halinde www.arganera.com.tr’nin, ilgili servisin kullanım ücretini değiştirme hakkı saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda www.arganera.com.tr  bu bilgiyi üye ile paylaşmayı taahhüt eder.

  

MADDE 6- EK HİZMETLER:

 6.1 İşbu sözleşmenin kabulü www.arganera.com.tr  internet adresinin ilgili tüm alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.

  

6.2Üye, kampanya ve promosyonlardan www.arganera.com.tr  tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.arganera.com.tr’nin, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

  

6.3. Üye, üyelik sırasında herhangi bir şekilde kazanmış olduğu indirim, hediye çeki gibi avantajları bu avantajlara özgülenmiş süreler ve her halükarda üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kullanma yükünü üstlenmektedir. Anılan süre dâhilinde kullanılmayan avantajlar ortadan kalkacak olup bu durumda üyenin herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Kazanılan avantajlar hiçbir biçimde nakde tahvil edilemez.

  

6.4  www.arganera.com.tr, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında sipariş verme ve davranış analizlerini dikkate alarak üyelere farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar www.arganera.com.tr’nin belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

  

MADDE 7 - SORUMLULUK:

 7.1 Üyelerin www.arganera.com.tr tarafından sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kaydederek kullanmaları gerekebilir. Bu durumda 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kullanım şartları ve iş bu sözleşme şartları arasında ihtilaf olması halinde işbu sözleşme şartları geçerli olacaktır.

 

7.2İş bu sözleşme uyarınca; Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı www.arganera.com.tr  tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. www.arganera.com.tr’nin işbu sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle üye, işbu sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini kabul eder.

  

7.3www.arganera.com.tr  adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, www.arganera.com.tr  tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekildewww.arganera.com.tr’nin yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, www.arganera.com.tr  tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının www.arganera.com.tr’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder. www.arganera.com.tr’nin bilgisi olmadan üyenin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan www.arganera.com.tr’nin hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, www.arganera.com.tr‘nin uğrayacağı zarar ve ziyanları üyeye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı hakkı saklıdır.

  

7.4İş bu sözleşmede düzenlenen ve www.arganera.com.tr'nin sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler www.arganera.com.tr'nin ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır. www.arganera.com.tr; İşbu sözleşme kapsamında üyenin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak uğrayacağı her türlü zararı, üyeye tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

  

7.5 Üyelerin işbu sözleşme gereği uymakla yükümlü olduğu kural ve şartlara uymaması nedeniyle gerek mevzuat gerekse de işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarından herhangi birisini kullanmamış olması www.arganera.com.tr’nin bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

 

MADDE 8 - ORTAK HÜKÜMLER:

 8.1 Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun www.arganera.com.tr  tarafından kabulü ile sözleşme yürürlülüğe girer. Sözleşme tarihi, üyelik başvuru talebinin yapılması akabinde başvurunun www.arganera.com.tr  tarafından kabulü tarihidir.

  

8.2 Üye, iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

 

8.3  Üye, üyelik başvurusuna ilişkin olarak www.arganera.com.tr  tarafından tutulan kayıtların geçerliliğini peşinen kabul ettiğini,   ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta www.arganera.com.tr’nin her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikro film ve mikro fişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.M.K 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu, www.arganera.com.tr‘nin yemin teklifinden ber’i kıldığını beyan ve kabul eder.

 

8.4Taraflar işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

8.5Üye aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. www.arganera.com.tr, aksi www.arganera.com.tr  adresinde açıklanmadığı sürece, iş bu sözleşmede belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

  

İşbu Sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

İnternet Adresi: www.arganera.com.tr